ადამიანური რესურსები–HR

1ადამიანი და ორგანიზაცია

2ადამიანური რესურსების და ინფორმაციის მართვა 3ადამიანური რესურსების მართვის სისტემები
4ასმათ დიასამიძე, თანამედროვე სკოლის მართვის სტრატეგიებ 5ეროვნებათშორისი ურთიერთობების მართ 6

ი. ჟვანია, გ. კიკნაძე, ლიდერი და ლიდერობ

7ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 8კ. მეგრელიშვილი, ეფექტური კომუნიკაციის მნიშვნელობა 9ნ. გვენცაძე, ადამიანური რსერსების მართვა
10ნ. ჯორჯიკია, სოციალური კონფლიქტები 11რ. ბერიძე ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი 12როგორ დავეხმაროთ ადამიანს სამუშაოს პოვნაში
13საქმიანი კორესპონდენცია და კომერციული დოკუმენტები 14 სტატიები სამეც. კრებულებიდან

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s