ეკონომიკა და ბიზნესი

1 საქართველოს სოციალურ–ეკონომიკური და სამართლებრივი განვითარების პერსპექტივები გობალური გამოწვევების ფონზე

2 მათემატიკა XII

3ავტორთა ჯგუფი, მენეჯმენტი (სტრატეგიული)

4 აუდიტის საფუძვლები

5

ბიზნეს გეგმა , დამუშავების მეთოდიკ

6 ბიზნეს გეგმის შემუსავების

7 ბიზნესის მათემატიკა 8გ. ერქომაიშვილი… მეწარმეობის საფუძვლები 9გ. სურგულაძე, მარკეტინგის ბიზნეს-პროცესების
10 გ. შიხაშვილი…პროფესიული ორიენტაცია , საკუთარი ბიზნესის დაწყება და მართვა 11ბიზნესის საფუძვლები  12 გ. შუბლაძე, მენეჯმენტის საფუძვლები
13გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე 14 გრეგორი მენქიუ . ეკონომიკის პრინციპები 15ე. ბარათაშვილი … თანამედროვე ბიზნეს სტრატეგიები
16 ე. ბარათაშვილი… საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა 17ე. გეგეშიძე, მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეკონომიკური 18 ვ. მოსიაშვილი… საბანკო საქმე
19 თ. კილაძე, ნ. დიდიშვილი, მენეჯმენტის საფუძვლები 20 თოფურია და სხვები.. მათემატიკა პირველი ნაწილი 21 ი. ზედგინიძე, ხარისხის საყოველთაო მართვა
22 ი. თავაძე, ფულის მიმოქცევის … 23 ი. თეთრუაშვილი, ფინანსური მენეჯმენტი 24 ი. მარგალიტაძე, მენეჯერის უნარ-ჩვევები
25 ი. ფალელაშვილი, საინვენსტიციო პროექტების შეფასება და დაგეგმვა 26 ი. ჭილაძე, დანახარჯების აღრიცხვის სისტემები 27 კულტურის სფეროს პროექტების მენეჯმენტი
28 ლ. ბოჭორიშვილი, ნ. ბებიაშვილი, ფინანსური აღრიცხვის საფუძვლები 29ლელა ჯამაგიძე, კორპორაციების როლი 30 მ. ბალიაშვილი, თ. მენაბდე, სერთიფიკაცია
31 მ. ვანიშვილი, მიკრო და მაკროეკ. საფუძვლები 32 მ. ზედგინიძე, გაყიდვების ორგანიზაცია 33 მ. ღუდუშაური, თბილისის ეკ. განვითარება
34 მ. შელია … ღონისძიების ადმინისტრირება 35 მ. შელია… მომსახურების ხელოვნება 36 მ.თევდორაძე… ზოგადი მენეჯმენტი
37 მარკეტინგის საფუძვლები, გ. შუბლაძის რედაქციით 38 მელია… ღონისძიებების ორგანიზება 39 ნ. თოფურია, ე. თურქია, თ. ლომინაძე, სამაგიდო აპლიკაციები მენეჯერებისათვის,
40 ნ. იოსებაშვილი…სტატისტიკა ეკონომიკაში, ბიზნესსა და მენეჯმენტში 41 ნ.თოდუა . საერთაშორისო მარკეტინგი 42 ნადარაია…საგადასახადო კოდექსის კომენტარები 1
43 ნადარაია…საგადასახადო კოდექსის კომენტარები 2 44 ო. შუდრა, ოფისის მენეჯმენტი 45 ომარ შუდრა, მართვის კულტურა
46 ოქროცვარიძე, ა. … საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობები 47 პიტერ ვოიცეკი, მოხალისეობის მენეჯმენტი 48 პოლ ჰეინე, აკონომიკური აზროვნება, ტ.1
49 პოლ ჰეინე, აკონომიკური აზროვნება, ტ.2 50 პრაქტიკული გზამკვლევი ახალგაზრდებისათვის 51 როგორ დავიწყო ბიზნესი. გზამკვლევი
52 ს. ფეტელავა, კონკურენციის თეორია და ანტიმონოპოლიური რეგულირება 53 ს. ხიზანიშვილი… საქმიანი ურთიერთობების კულტურა 54 საერთაშორისო ბიზნესი. ლექციები
55 საკუთარი ბიზნესი I ნაწილი 56 საკუთარი ბიზნესი II ნაწილი 57 საკუთარი ბიზნესი III ნაწილი
58 ქ. მარშავა, საერთაშორისო ურთიერთობების სტატისტიკა 59 შ. გოგიაშვილი, კონკურენციის ეკონომ. პოლიტიკა 60 შ.მაკაროვი , ი.ნაცვლიშვილი . მცირე ბიზნესის მართვა
61 ჩ. ჯაში, საწარმოო მარკეტინგი

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s