ენა და ლიტერატურა

1 ა. შანიძე, სალიტერატურო ქართულის საჭირბოროტო საკითხები 2 გ. გვინეფაძე, ზოგი რამ „ქებაისთან“ საუბრიდან 3 დ ა ბ რ უ ნ ე ბ ა. ქართული ემიგრანტული ლიტერატურა
4 ვ. ნოზაძე, ვეფხისტყაოსნის მზისმეტყველება 5 ზ. გამსახურდია, ვეფხისტყაოსნის სახისმეტყველება 6 თ. მჭდლიძე, დამწერლობა და ენები
7 თ. მჭედლიძე, ადრექრისტიანული ქართული წარწერები I 8თ. მჭედლიძე, ადრექრისტიანული ქართული წარწერები, II 9 ი. ჭავჭავაძე, ქვათა ღაღადი
10 ლ. ტატიშვილი, ვეფხისტყაოსნის გადამწერნი 11 ლ. ჭილაშვილი, ნეკრესის უძველესი ქართული წარწერები 12 ლ. ჭილაშვილი, ნეკრესის უძველესი ქართული წარწერები
13 ლ. ჭილაშვილი, ნეკრესის ქართული წარწერები 14 მე-19 საუკუნის კულტ.ლიტ. ისტორია 15 პრ. რატიანი, ვეფხისტყაოსანი და მისი ავტორი
16 რ. პატარიძე, ერკათაგირის გრაფიკული საფუძვლები 17 რ. პატარიძე, ქართული ასომთავრული, 1 18რ. პატარიძე, ქართული ასომთავრული, 2
19 რ. პატარიძე, ქართული ასომთავრული, 3 20 რ. პატარიძე, ქართული ასომთავრული, 4 21 რ. პატარიძე, ქართული ასომთავრული, 5
22 საერო მწერლობის აღმოცენება 23 ქართული ლიტერატურის ისტორია, I 25 ქართული ლიტერატურის ისტორია, III
25 ქართული ლიტერატურის ისტორია, III 26 ქართული ლიტერატურის ისტორია, IV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s